คณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครพนม

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
/ประธานกรรมการพล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล
ผบก.ภ.จว.นครพนม
/รองประธานกรรมการ คนที่ 1นายเจษฎา พูนสุขโข
อัยการจังหวัดนครพนม
/รองประธานกรรมการ คนที่ 2นายอนุศาสตร์ พลายวิเคราะห์
รรท. พม.จังหวัดนครพนม/ กรรมการ
นางสุจินดา ศรีวรขาน
รรท. นายก อบจ.นครพนม/ กรรมการ
นายศิวรัตน์ ตันติพิพัฒกลุชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนา ฯ
นายสมควร สกุลคู
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ฯ
นายวัชรินทร์ เจียวิริยบุญญา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
นายธนวัฒน์ พงศพลศกร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว ฯ
นายจรินทร์ บุตรธิเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพาณิชยกรรมฯ
นายสง่า แสนทวีสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรเอกชนฯ
นายชาญยุทธ อุปพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรกรรม
นายเทียมศักดิ์ เวียงศรีประเสริฐ
กรรมการ
นายไพรวัลย์ นามประกาย
กรรมการ
นายสิทธิพร ศิริวรเดชกุล
กรรมการ
2004 Nakhon Phanom Provincial Police. Since 1 July 2004.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
Tel.0-4251-5554 Fax 0-4251-1503