2004 Nakhon Phanom Provincial Police. Since 1 July 2004.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
Tel.0-4251-5554 Fax 0-4251-1503
 
หมายเลขโทรศัพท์ ภ.จว.นครพนม
หน่วยงานส่วนกลาง ภ.จว.นครพนม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
หมายเลขกลาง
โทรสาร
สำนักงานผู้บังคับการ              
0-4251-1088        
0-4251-1503
0-4251-1943
สำนักงานรองผู้บังคับการ
0-4251-1088
0-4251-1503
สำนักงานรองผู้บังคับการ ( พ.ต.อ. มล.ปรีมณฑ์ ภานุมาศ )
0-4251-1503 (13)
0-4251-1503
ห้องทำงาน ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน
0-4251-1088 (19)
0-4251-1503
ห้องทำงาน รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน
0-4251-1088 (21)
0-4251-1503
งานธุรการและกำลังพล
0-4251-1088 (15)
0-4251-1503
งานนโยบายและแผน
0-4251-1088 (17)
0-4251-1503
งานงบประมาณและการเงิน
0-4251-1088 (22)
0-4251-1503
งานส่งกำลังบำรุง
0-4251-1088(12)
0-4251-1503
งานสอบสวน
0-4251-1088 (25)
0-4251-1503
งานสืบสวน
0-4251-5803
0-4251-1503
ศูนย์ข้อมูลป้องกันปราบปรามยาเสพติด
0-4251-2981
0-4251-1503
หน่วยปฎิบัติการพิเศษ    
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครพนม
0-4251-3691
0-42513691
วิทยาการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
0-4251-3309
0-4251-3309
หมวดสื่อสารตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
0-4251-1503
0-4251-1503
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
0-4251-4084
0-4251-1503
หน่วยงานในสังกัด ภ.จว.นครพนม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
หมายเลขกลาง
โทรสาร
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครพนม
0-4251-1232
0-4251-1266
สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านกลาง
0-4257-5445
0-4257-5445
สถานีตำรวจภูธรอำเภอธาตุพนม
0-4254-1266
0-4254-1266
สถานีตำรวจภูธรตำบลหลักศิลา
0-4254-1457
0-4254-1457
สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาแก
0-4257-1255
0-4257-1255
สถานีตำรวจภูธรตำบลพระซอง
0-4258-3131
0-4258-3131
สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองบ่อ
0-4253-7546
0-4253-7546
สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าอุเทน
0-4258-1323
0-4258-1323
สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสงคราม
0-4259-9177
0-4259-9177
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพง
0-4259-1252
0-4259-1252
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปลาปาก
0-4258-9045
0-4258-9045
สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองฮี
0-4258-5070
0-4258-5070
สถานีตำรวจภูธรตำบลกุตาไก้
0-4253-6413
0-4253-6413
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเรณูนคร
0-4257-9449
0-4257-9449
สถานีตำรวจภูธรตำบลนาโดน
0-4257-9626
0-4257-9626
สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาหว้า
0-4259-7086
0-4259-7086
สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพนสวรรค์
0-4259-5097
0-4259-5097
สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาทม
0-4251-9191
0-4251-9191
สถานีตำรวจกิ่งอำเภอวังยาง
0-4257-7010
0-4257-7010