จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
มีลักษณะทอดยาว ไปตามแนวชายฝั่งของแม่น้ำโขงเป็นแนวเขตแดนยาวประมาณ 135 กิโลเมตร
อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16-18 องศาเหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 104-105 องศาตะวันออก ระยะทาง
จากกรุงเทพมหานครประมาณ 735 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 5,512.67 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 3,445,417 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 99 ตำบล

ภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ความสูงของพื้นที่โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับนำทะเลประมาณ 140
เมตร
สภาพพื้นที่เขตตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและที่ดอน มีป่าไม้สลับพื้นที่ราบใช้ทำนา
ทางตอนเหนือสุดของจังหวัดในเขตอำเภอบ้านแพงมีเทือกเขาภูลังกาทอดผ่าน มีแม่น้ำสำคัญ
2 สายคือแม่น้ำสงคราม และแม่น้ำอูน สภาพพื้นที่เขตตอนใต้พื้นที่บริเวณไกล้แม่น้ำโขงทางทิศ
ตะวันออก เป็นที่ราบลุ่ม บริเวณที่อยู่ห่างจากแม่น้ำโขงทางทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ดอนมีสภาพ
เป็นป่าเต็งรัง พื้นดินส่วนมากมีลักษณะเป็นหินลูกรัง เป็นที่เนินสลับกับพื้นราบมีแม่น้ำกำใหลผ่าน
พื้นที่ทางใต้สุดของจังหวัด ในเขตอำเภอนาแกมีเทือกเขาภูพานทอดเป็นแนวกั้นระหว่างจังหวัด
นครพนมและมุกดาหาร

 

คำขวัญของจังหวัด
"พระธาตุพนมค่าลำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไทย เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง"
พื้นที่ทางด้านทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดหนองคาย ด้านทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันตก
ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออกเป็นเขตแนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีแนวลำนำโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนยาว
ประมาณ 135 กิโลเมตร เป็นเขตแดนติดต่อกับแขวงบริลิคำไชย แขวงคำม่วน แขวงสะหวันนะเขต
ของ สปป.ลาว

เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมที่มีพื้นทีติดแนวชายแดน
ประเทศไทยและ สปป.ลาว 3 แขวง

  • แขวงบริคำไชย ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเขตพื้นที่ สภ..บ้านแพง
  • แขวงคำม่วน ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเขตพื้นที่ สภ..ท่าอุเทน , สภ.เมืองนครพนม
    สภ.ต.บ้านกลาง และพื้นที่ส่วนหนึ่งของ สภ.ธาตุพนม
  • แขวงสะหวันนะเขต ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเขตพื้นที่ สภ.ธาตุพนม
2004 Nakhon Phanom Provincial Police. Since 1 July 2004.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
Tel.0-4251-5554 Fax 0-4251-1503