ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2485 เดิมเรียก สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ผู้กำกับการคนแรก คือ ร.ต.อ.หลวงชำนิจรกิจ (เต็ม ชำนิจรกิจ)
ปัจจุบันมีสถานีตำรวจในปกครอง 19 สถานี ได้แก่ สภ.เมืองนครพนม สภ.ธาตุพนม สภ.บ้านแพง สภ.นาแก สภ.ศรีสงคราม สภ.ท่าอุเทน สภ.นาหว้า สภ.เรณูนคร
สภ.โพนสวรรค์ สภ.ปลาปาก สภ.นาทม สภ.วังยาง สภ.หนองฮี สภ.บ้านกลาง สภ.หลักศิลา สภ.นาโดน สภ.พระซอง สภ.หน่องบ่อ สภ.กุตาไก้

• ร.ต.อ.หลวงชำนิจรกิจ (เต็ม ชำนิจรกิจ)พ.ศ.2485 - พ.ศ.2487
• พ.ต.ต.ขุนศรศาสตร์ปรีชา (ชดศร ศาสตร์ปรีชา)พ.ศ.2487 - พ.ศ.2489
• พ.ต.ต.เสนาะศักดิ์ ศิวะสกูล พ.ศ.2489 - พ.ศ.2490
• ร.ต.อ.จันทร์ ตราชูพ.ศ.2490 - พ.ศ.2493
• ร.ต.อ.อุดม อุดมกูลพ.ศ.2493 - พ.ศ.2494
• พ.ต.ต.โชติ จิตเมตตาพ.ศ.2494 - พ.ศ.2498
• พ.ต.ท.สังเวียน ทองนพพ.ศ.2498 - พ.ศ.2499
• พ.ต.ท.ประจวบ นาคะปักษิณพ.ศ.2499 - พ.ศ.2500
• พ.ต.ท.พิศิษฐ์ เชาวนปรีชาพ.ศ.2500 - พ.ศ.2501
• พ.ต.ต.พิชัย สุคันธวนิชพ.ศ.2501 - พ.ศ.2501
• พ.ต.ต.สงัด โรจนภิรมย์พ.ศ.2501 - พ.ศ.2508
• พ.ต.ท.ทิพย์ รื่นเริงพ.ศ.2508 - พ.ศ.2511
• พ.ต.อ.วรุง กนิษฐสุตพ.ศ.2511 - พ.ศ.2512
• พ.ต.ท.ทิพย์ รื่นเริงพ.ศ.2512 - พ.ศ.2513
• พ.ต.อ.อัมพร อาคมานนท์พ.ศ.2513 - พ.ศ.2516
• พ.ต.ท.เรือง วาดเขียนพ.ศ.2516 - พ.ศ.2518
• พ.ต.ท.มนัส ศัพท์เสนาะพ.ศ.2518 - พ.ศ.2521
• พ.ต.อ.อนันต์ วรอุไรพ.ศ.2521 - พ.ศ.2523
• พ.ต.อ.นิยม วัจนะลักษณ์ พ.ศ.2523 - พ.ศ.2524
• พ.ต.อ.พร้อม ห่อทองพ.ศ.2524 - พ.ศ.2524
• พ.ต.อ.ประจิตต์ แสงสุบินพ.ศ.2524 - พ.ศ.2525
• พ.ต.อ.ทวน เลขาวิจิตรพ.ศ.2525 - พ.ศ.2527
• พ.ต.อ.เหมราช ธารีไทยพ.ศ.2527 - พ.ศ.2531
• พ.ต.อ.พีรศักดิ์ เพียวพาณิชพ.ศ.2531 - พ.ศ.2532
• พ.ต.อ.อภิรักษ์ สวัสดินันท์พ.ศ.2532 - พ.ศ.2533
• พ.ต.อ.สกล เจริญไชยพ.ศ.2533 - พ.ศ.2534
• พ.ต.อ.ประสาน ชัชวาลย์พ.ศ.2534 - พ.ศ.2535
• พ.ต.อ.เอนก สุทธยดิลกพ.ศ.2535 - พ.ศ.2537

• พ.ต.อ.นิยม ไกรลาศพ.ศ.2537- พ.ศ.2538
• พ.ต.อ.เอนก สุทธยดิลกพ.ศ.2538- พ.ศ.2539

• พล.ต.ต.อุทิศ พงษ์พานิชพ.ศ.2539 - พ.ศ.2542
• พล.ต.ต.ปรีชา แสงสายทิมพ.ศ.2542 - พ.ศ.2544
• พล.ต.ต.ไพบูลย์ เพ็ชรพลายพ.ศ.2544 - พ.ศ.2547
• พล.ต.ต.เจิมศักดิ์ หอมหวล พ.ศ.2547 - พ.ศ.2548
• พล.ต.ต.ต่อวัย อรัณยะปาล พ.ศ.2548 - พ.ศ.2549
• พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ พงษ์สิมา พ.ศ.2549 - พ.ศ.2550
• พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2551
• พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ พ.ศ.2551 - พ.ศ.2554
• พล.ต.ต.ชำนาญ เคริอบัว พ.ศ.2554 - พ.ศ.2555
• พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า พ.ศ.2555 - พ.ศ.2556
• พล.ต.ต.ธนพล บริบูรณ์ พ.ศ.2556 - พ.ศ.2559
• พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561
• พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน พ.ศ.2561
2004 Nakhon Phanom Provincial Police. Since 1 July 2004.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
Tel.0-4251-5554 Fax 0-4251-1503